• Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Indonesia
  • Malay
  • Tiếng Việt

Vui Lòng Lựa Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

Thị Trường: Quyền Chọn Nhị Phân

Bảng Lợi Tức Đầu Tư

*đơn vị USD/EUR

Tài Sản Gốc Khung Thời Gian Lợi Tức Đầu Tư Đầu Tư Tối Thiểu* Đầu Tư Tối Đa* Tổng Vốn Đầu Tư*
EURUSD EURUSD 30 giây 80% 5 500 2.000
EURUSD 60 giây 80% 5 500 2.000
EURUSD 90 giây 80% 5 500 2.000
GBPUSD EURUSD 30 giây 80% 5 500 2.000
GBPUSD 60 giây 80% 5 500 2.000
GBPUSD 90 giây 80% 5 500 2.000
AUDUSD AUDUSD 30 giây 80% 5 500 2.000
AUDUSD 60 giây 80% 5 500 2.000
AUDUSD 90 giây 80% 5 500 2.000
NZDUSD NZDUSD 30 giây 80% 5 500 2.000
NZDUSD 60 giây 80% 5 500 2.000
NZDUSD 90 giây 80% 5 500 2.000
USDJPY USDJPY 30 giây 80% 5 500 2.000
USDJPY 60 giây 80% 5 500 2.000
USDJPY 90 giây 80% 5 500 2.000
EURJPY EURJPY 30 giây 80% 5 500 2.000
EURJPY 60 giây 80% 5 500 2.000
EURJPY 90 giây 80% 5 500 2.000
GBPJPY GBPJPY 30 giây 80% 5 500 2.000
GBPJPY 60 giây 80% 5 500 2.000
GBPJPY 90 giây 80% 5 500 2.000
Vàng Vàng 30 giây 80% 5 500 2.000
Vàng 60 giây 80% 5 500 2.000
Vàng 90 giây 80% 5 500 2.000
USOil USOil 30 giây 80% 5 500 2.000
USOil 60 giây 80% 5 500 2.000
USOil 90 giây 80% 5 500 2.000

Trở Lại Đầu Trang

Cảnh Báo Rủi Ro
Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu và phải thanh toán thêm tiền. Những sản phẩm này không dành cho tất cả mọi người và bạn cần xin tư vấn độc lập nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro.